Met onze Weekendschool Voortgezet Onderwijs (WVO) ondersteunen wij leerlingen van het voorgezet onderwijs in die vakken waar ze moeite mee hebben. Dit doen we door keuzevakbegeleiding en door toetstraining.

Keuzevakbegeleiding

Instituut Het Centrum biedt ondersteuning in een specifiek vak aan een leerling, zodat de leerling zich helemaal kan richten op het desbetreffende vak. De leerling wordt gekoppeld aan een begeleider die daarin is gespecialiseerd. De de leerling krijgt dan in een groep van maximaal tien leerlingen wekelijks twee uur les in het desbetreffende vak. De activiteit is bedoeld voor de studenten van de middelbare school (VMBO-tl, HAVO en VWO). Samen met de leerling en ouder/verzorger wordt er een keuzevak gekozen. Bij deze keuze wordt er rekening gehouden met verschillende klassen en niveaus.

Toetstraining

Om de keuzevakbegeleiding compleet te maken, wordt elke groep leerlingen ingedeeld bij een begeleider die verantwoordelijk is voor de voorbereiding op de tentamens van school. De begeleider houdt bij wanneer de leerling tentamens heeft, door middel van contacten met de school, ouder en keuzevakbegeleider.

Positief resultaat

Dit project leidt ertoe dat de leerlingen beter presteren op school, dat ze gemotiveerd zijn om naar school te gaan en dat ze een vervolg opleiding kunnen volgen. Op lange termijn zal het ook leiden tot een vermindering van voortijdige schooluitval. Er kunnen verschillende redenen zijn voor demotivatie bij de leerlingen, zoals; taalachterstand, leerachterstand, dat het lesmateriaal niet is afgestemd op de leerling of desinteresse van de ouders. Het project WVO zal vooral een rol kunnen spelen onder andere om de hiervoor genoemde factoren die de onderwijsleersituatie van de leerlingen kunnen stagneren, weg te werken en/of verminderen.

Doelstellingen

Het doel van het project WVO:

  • Jongeren, die op de één of andere reden extra ruggensteun nodig hebben, op het gebied van onderwijs wekelijks twee keer twee uur te begeleiden in hun studietaken.
  • Het bevorderen van de leerprestaties door vakmentoring.
  • Het bevorderen van de talenten door oriëntatie en horizonverbreding (talentontwikkeling).
  • Het tegengaan van schooluitval door goede begeleiding bij profiel-/ studiekeuze(s).
  • Het stimuleren en motiveren van de leerlingen in het maken van huiswerk door efficiënte en gestructureerde manieren aan te leren.
  • De leerlingen zelfstandig leren werken; d.m.v. planningen/studieschema’s.
  • Het vergroten van het sociale netwerk van de leerlingen.
  • Het bevorderen van maatschappelijke participatie