Stichting Instituut Het Centrum bestaat sinds 1994. Oorspronkelijk startte het met een groep sociaal betrokken studenten die de nood zagen voor betere schoolbegeleiding. Ze hadden zelf ondervonden dat er een tekort was aan (extra) begeleiding evenals aan mentoring van voornamelijk allochtone leerlingen in het Nederlandse onderwijs. Hierdoor liep deze groep sneller achterstanden op en verlieten zij hun school eerder zonder diploma.

Toen het project begon, bestond het uit ongeveer vijftig leerlingen en was het vooral gericht op de Turkse gemeenschap. Daardoor was het grootste deel van de leerlingen ook Turks van afkomst. Het project werd al snel een groot succes: de toenmalige directeur de Heer Erdal ontving in 1995 de onderscheiding “Rotterdammer van het jaar”. In een toenemende mate groeide de samenwerking met de beleidsmedewerkers van de gemeente Rotterdam. Na verscheidene gesprekken met de ambtenaren is er besloten om de werkwijze van het project te wijzigen. Zo bracht de wethouder van Rotterdam de heer Leonard Geluk in 2004 een bezoek aan Het Centrum in Pendrecht. Datzelfde jaar begon het Instituut Het Centrum zoals het nu bekend is vorm te krijgen.

Pilot-projecten

In het cursusjaar 2004-2005 startte een pilot-project. Het belangrijkste doel hiervan: Het Centrum opnieuw profileren. De stichting wenste een meer openbaar karakter en wilde meer dan enkel de Turkse gemeenschap bereiken. Deze pilot begon in 2004 op een nieuwe locatie in Pendrecht wederom op vrijwillige basis en omvatte projecten die zo succesvol waren dat ze werden doorgezet in de huidige organisatie.

De projecten waren:

• 2VO (Voorbereiding Voortgezet Onderwijs): bijlessen aan leerlingen groep 6, 7, 8
• Schoolloopbaanbegeleiding: Één op één begeleiding.
• Ouderbetrokkenheid en –participatie: Cursus over betrokkenheid en participatie op school voor ouders.

In het schooljaar 2005-2006 werd daar ook het project BVO (Begeleiding Voortgezet Onderwijs) voor leerlingen van de vmbo, havo en vwo aan toegevoegd. Vanwege toenemende belangstelling werden er twee nieuwe locaties in Rotterdam geopend: locatie west en locatie noord.

Naamsbekendheid

Het aantal leerlingen nam steeds meer toe naar tussen de 150 en 200 leerlingen. De bekendheid van Het Centrum onder de niet-Turkse gemeenschap bleef echter laag. Dit kwam omdat de organisatie haar bekendheid verkreeg door mond-op-mond reclame. Om de naamsbekendheid en de bereikbaarheid van Het Centrum te vergroten en omdat de oude locatie niet voldeed aan de wensen, werd er besloten om voor het schooljaar 2006-2007 te verhuizen naar de huidige locatie op het Zuidplein (Strevelsweg).  Er werd ook een campagne gestart om Het Centrum meer bekendheid te maken in Rotterdam en om een goede samenwerking met scholen en welzijn organisaties te verkrijgen.

Groei en verbetering

Inmiddels is Het Centrum flink gegroeid. In schooljaar 2007-2008 kregen ongeveer 400 leerlingen begeleiding van vrijwilligers van Het Centrum tevens was er een wachtlijst van ongeveer 80 leerlingen. Verder is het initiatief niet beperkt gebleven tot Rotterdam, maar heeft het zich verspreid naar de rest van Zuid-Holland, zoals Dordrecht, Schiedam, Den Haag en Leiden. De initiatiefnemers kregen in het schooljaar 2007-2008 begeleiding om dezelfde projecten in hun eigen stad op te zetten. Alle locatie directeuren kwamen wekelijks bij elkaar om de ervaringen uit te wisselen.

Sinds de stichting zijn werkwijze heeft veranderd en verbeterd, zijn er door de jaren heen veel verbeteringen aangebracht in het (les)materiaal. Zo is deze nu in boekvorm uitgebracht. De stof wordt steeds verder verbeterd, door feedback van leerkrachten en door gesprekken met organisaties die lesmateriaal creëren, zoals CED groep. Verder is niet alleen het aantal vrijwilligers binnen de organisatie gestegen van ongeveer 10 naar meer dan 50 nu, ook is hun niveau sterk toegenomen. Zo zijn bijna alle leerkrachten of studenten van de leraren opleidingen in hun laatste jaar of al gecertificeerde leerkrachten. Tevens wordt er vanaf schooljaar 2008-2009 samengewerkt met Hogeschool Rotterdam in het project peercoaching, zo worden getrainde studenten ingezet op locaties van Het Centrum om de leerlingen te coachen.

Verbreding activiteiten

Het Centrum bleef ook continu haar werkzaamheden verbreden. Zo verzorgen we nu naast educatieve begeleiding ook sociale, culturele, wetenschappelijke en sportieve evenementen en excursies. Deze zijn steeds vaker niet enkel voor onze leerlingen maar openbaar voor iedereen. Leren moet niet in strikte zin worden opgevat en moet niet slechts worden geacht als het leren van harde regels. Educatie gaat ook om (zelf)ontplooiing van het individu, daarbij speelt het sociale aspect een groot belang het “samen leren leren” en elkaar helpen. In die zin is het een natuurlijke doorzetting van het originele idee van de oprichters.

Oud-leerlingen als rolmodel

Het mooie is dat veel leerlingen uiteindelijk terug komen om op het Centrum te werken in diverse rollen. Ze hebben vaak een verhoogde waardering voor het algemene belang. Ooit heeft iemand tijd opgeofferd om hen te helpen en te begeleiden. Ze willen daar vaak iets voor terug doen, bijvoorbeeld door de volgende generatie te begeleiden. Hierin voorzien deze oud-leerlingen in een soort rolmodel voor onze huidige leerlingen. Iemand waar ze naar opkijken om hen de motivatie te geven te blijven leren en het net zo ver of verder te schoppen dan dit rolmodel. Tevens krijgen ze zo oog voor de belangen van de samenleving als geheel. Zo hopen wij nog vele leerlingen te voorzien over de nodige vaardigheden over de komende jaren…