Instituut Het Centrum wil ouderbetrokkenheid- en -participatie stimuleren. Wij vinden het belangrijk dat ouder de resultaten van hun kind in de gaten houden, maar ook dat ze actief meedenken over allerlei andere schoolzaken. Dat kan bijvoorbeeld door te participeren in de medezeggenschapsraad (MR) en in de ouderraad (OR), door cursussen te organiseren en te helpen bij de brede schoolactiviteiten.

Instituut Het Centrum heeft gesignaleerd dat ouders vanuit andere culturele achtergronden niet bekend zijn met de begrippen ouderbetrokkenheid en –participatie. Hierdoor is hun deelname aan deze activiteiten minimaal. Instituut Het Centrum zal door middel van verschillende activiteiten de betrokkenheid en participatie van de ouders positief beïnvloeden. Daarom organiseren wij voor de ouders informatiebijeenkomsten (voorlichting), trainingen en excursies.

Doelstellingen

Instituut Het Centrum streeft naar de volgende doelstellingen:

  • De ouders zijn meer betrokken bij de schoolloopbaan van hun kinderen. Dat komt de prestaties van de leerlingen ten goede. De resultaten zullen tijdens en na de cursus van zeven weken zichtbaar zijn. Ouders zullen vaker een gesprek aangaan met de leraren over de voortgang van hun kind(eren).
  • De (communicatieve) vaardigheden van ouders zijn verbeterd
  • De cursussen en de activiteiten dragen bij aan de ontwikkeling van ouders. Het resultaat hiervan zal duidelijk worden tijdens gesprekken met leraren.
  • Ouders weten door de cursus hoe ze moeten omgaan met lastige onderwerpen en hoe ze moeten doorvragen (gericht vragen).
  • De ouders hebben meer informatie gekregen over bepaalde onderwerpen, die van belang zijn ter bevordering van betrokkenheid en participatie.
  • Ouders hebben door de cursus ook meer inzicht in de mogelijkheden die ze hebben bij de opvoeding/ educatie van hun kind.